Resultaten Schiphol 2005

Resultaten Schiphol 2005

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Incoming Foreign passengers (IFP)
Incoming Foreign passengers (IFP)
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 523.426 511.481 585.379 661.736 836.559 750.879 902.529 871.782 808.715 811.487 593.414 528.966 8.386.353
  523.426 511.481 585.379 661.736 836.559 750.879 902.529 871.782 808.715 811.487 593.414 528.966 8.386.353
Absoluut 36.051 -8.682 -5.065 8.284 49.934 33.611 45.477 39.455 46.418 30.560 23.070 16.362 26.289,6
Procentueel 7,4% -1,7% -0,9% 1,3% 6,3% 4,7% 5,3% 4,7% 6,1% 3,9% 4,0% 3,2% 3,9%