Resultaten Schiphol 2006

Resultaten Schiphol 2006

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Incoming Foreign passengers (IFP)
Incoming Foreign passengers (IFP)
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 531.786 520.161 626.169 718.957 865.986 825.960 953.788 920.115 843.994 833.317 633.189 590.750 8.864.172
  531.786 520.161 626.169 718.957 865.986 825.960 953.788 920.115 843.994 833.317 633.189 590.750 8.864.172
Absoluut 8.360 8.680 40.790 57.221 29.427 75.081 51.259 48.333 35.279 21.830 39.775 61.784 39.818,3
Procentueel 1,6% 1,7% 7,0% 8,6% 3,5% 10,0% 5,7% 5,5% 4,4% 2,7% 6,7% 11,7% 5,7%