Resultaten Schiphol 2008

Resultaten Schiphol 2008

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Let op: 1 juli 2008 vliegtax ingevoerd op Amsterdam Schiphol Airport
Let op: 1 juli 2008 vliegtax ingevoerd op Amsterdam Schiphol Airport
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 577.273 585.089 684.759 762.878 901.671 846.069 951.186 904.080 807.279 813.550 574.967 524.857 8.933.658
  577.273 585.089 684.759 762.878 901.671 846.069 951.186 904.080 807.279 813.550 574.967 524.857 8.933.658
Absoluut 4.868 20.398 7.666 17.779 13.996 21.118 -50.195 -65.276 -59.900 -55.612 -79.916 -85.949 -25.918,6
Procentueel 0,9% 3,6% 1,1% 2,4% 1,6% 2,6% -5,0% -6,7% -6,9% -6,4% -12,2% -14,1% -3,4%