Resultaten Schiphol 2011

Resultaten Schiphol 2011

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Incoming Foreign Passengers
Incoming Foreign Passengers
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 591.440 578.744 702.260 808.120 928.385 890.165 1.031.620 1.009.424 916.512 912.010 708.129 655.308 9.732.117
  591.440 578.744 702.260 808.120 928.385 890.165 1.031.620 1.009.424 916.512 912.010 708.129 655.308 9.732.117
Absoluut 76.278 49.478 68.356 224.717 77.804 123.013 91.212 86.704 91.161 60.224 37.692 36.676 85.276,3
Procentueel 14,8% 9,3% 10,8% 38,5% 9,1% 16,0% 9,7% 9,4% 11,0% 7,1% 5,6% 5,9% 11,8%