Resultaten Schiphol 2012

Resultaten Schiphol 2012

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Incoming Foreign Passengers
Incoming Foreign Passengers
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 630.635 619.107 721.852 825.231 942.732 899.315 1.054.025 1.041.847 924.962 923.904 699.187 650.411 9.933.208
  630.635 619.107 721.852 825.231 942.732 899.315 1.054.025 1.041.847 924.962 923.904 699.187 650.411 9.933.208
Absoluut 39.195 40.363 19.592 17.111 14.347 9.150 22.405 32.423 8.450 11.894 -8.942 -4.897 16.757,6
Procentueel 6,6% 7,0% 2,8% 2,1% 1,5% 1,0% 2,2% 3,2% 0,9% 1,3% -1,3% -0,7% 2,1%