Resultaten Schiphol 2013

Resultaten Schiphol 2013

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Incoming Foreign Passengers
Incoming Foreign Passengers
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 599.396 596.949 710.298 846.264 989.047 915.366 1.046.384 1.056.226 948.631 943.834 731.705 686.081 10.070.181
  599.396 596.949 710.298 846.264 989.047 915.366 1.046.384 1.056.226 948.631 943.834 731.705 686.081 10.070.181
Absoluut -31.239 -22.158 -11.554 21.033 46.315 16.051 -7.641 14.379 23.669 19.930 32.518 35.670 11.414,4
Procentueel -5,0% -3,6% -1,6% 2,5% 4,9% 1,8% -0,7% 1,4% 2,6% 2,2% 4,7% 5,5% 1,4%