Resultaten Schiphol 2014

Resultaten Schiphol 2014

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Incoming Foreign Passengers
Incoming Foreign Passengers
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 639.512 644.495 765.952 913.077 1.039.705 979.995 1.104.109 1.143.586 1.004.033 1.016.584 783.996 744.452 10.779.496
  639.512 644.495 765.952 913.077 1.039.705 979.995 1.104.109 1.143.586 1.004.033 1.016.584 783.996 744.452 10.779.496
Absoluut 40.116 47.546 55.654 66.813 50.658 64.629 57.725 87.360 55.402 72.750 52.291 58.371 59.109,6
Procentueel 6,7% 8,0% 7,8% 7,9% 5,1% 7,1% 5,5% 8,3% 5,8% 7,7% 7,1% 8,5% 7,0%