Resultaten Schiphol 2015

Resultaten Schiphol 2015

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Incoming Foreign Passengers
Incoming Foreign Passengers
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 684.746 694.845 804.854 971.413 1.139.212 1.047.581 1.217.855 1.204.445 1.072.601 1.081.761 876.563 824.485 11.620.361
  684.746 694.845 804.854 971.413 1.139.212 1.047.581 1.217.855 1.204.445 1.072.601 1.081.761 876.563 824.485 11.620.361
Absoluut 45.234 50.350 38.902 58.336 99.507 67.586 113.746 60.859 68.568 65.177 92.567 80.033 70.072,1
Procentueel 7,1% 7,8% 5,1% 6,4% 9,6% 6,9% 10,3% 5,3% 6,8% 6,4% 11,8% 10,8% 7,8%