Resultaten Schiphol 2016

Resultaten Schiphol 2016

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Incoming Foreign Passengers
Incoming Foreign Passengers
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 783.589 815.501 940.886 1.107.172 1.244.654 1.167.660 1.327.837 1.356.960 1.207.837 1.213.248 948.441 920.350 13.034.135
  783.589 815.501 940.886 1.107.172 1.244.654 1.167.660 1.327.837 1.356.960 1.207.837 1.213.248 948.441 920.350 13.034.135
Absoluut 98.843 120.656 136.032 135.759 105.442 120.079 109.982 152.515 135.236 131.487 71.878 95.865 117.814,5
Procentueel 14,4% 17,4% 16,9% 14,0% 9,3% 11,5% 9,0% 12,7% 12,6% 12,2% 8,2% 11,6% 12,2%