Resultaten Schiphol 2017

Resultaten Schiphol 2017

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Incoming Foreign Passengers
Incoming Foreign Passengers
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 885.644 871.382 1.040.101 1.235.499 1.331.392 1.256.656 1.432.179 1.472.096 1.318.952 1.326.919 1.059.556 988.119 14.218.495
  885.644 871.382 1.040.101 1.235.499 1.331.392 1.256.656 1.432.179 1.472.096 1.318.952 1.326.919 1.059.556 988.119 14.218.495
Absoluut 102.055 55.881 99.215 128.327 86.738 88.996 104.342 115.136 111.115 113.671 111.115 67.769 98.696,7
Procentueel 13,0% 6,9% 10,5% 11,6% 7,0% 7,6% 7,9% 8,5% 9,2% 9,4% 11,7% 7,4% 9,1%