Resultaten Schiphol 2018

Resultaten Schiphol 2018

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Incoming Foreign Passengers
Incoming Foreign Passengers
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 956.200 945.619 1.122.226 1.293.082 1.405.952 1.346.761 1.447.405 1.484.171 1.344.110 1.363.797 1.094.347 1.043.807 14.847.477
  956.200 945.619 1.122.226 1.293.082 1.405.952 1.346.761 1.447.405 1.484.171 1.344.110 1.363.797 1.094.347 1.043.807 14.847.477
Absoluut 70.556 74.237 82.125 57.583 74.560 90.105 15.226 12.075 25.158 36.878 34.791 55.688 52.415,2
Procentueel 8,0% 8,5% 7,9% 4,7% 5,6% 7,2% 1,1% 0,8% 1,9% 2,8% 3,3% 5,6% 4,4%