Resultaten Schiphol 2019

Resultaten Schiphol 2019

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Inkomende buitenlandse passagiers
Inkomende buitenlandse passagiers
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 984.028 984.009 1.178.468 1.328.427 1.398.307 1.372.656 1.460.940 1.483.407 1.370.797 1.373.027 1.106.736 1.075.604 15.116.406
  984.028 984.009 1.178.468 1.328.427 1.398.307 1.372.656 1.460.940 1.483.407 1.370.797 1.373.027 1.106.736 1.075.604 15.116.406
Absoluut 27.828 38.390 56.242 35.345 -7.645 25.895 13.535 -764 26.687 9.230 12.389 31.797 22.410,8
Procentueel 2,9% 4,1% 5,0% 2,7% -0,5% 1,9% 0,9% -0,1% 2,0% 0,7% 1,1% 3,0% 1,8%