Resultaten Schiphol 2020

Resultaten Schiphol 2020

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Inkomende buitenlandse passagiers
Inkomende buitenlandse passagiers
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 993.698 993.677 494.416 21.309 34.152 82.715 304.332 393.683 236.476 176.313 111.881 150.183 3.992.835
  993.698 993.677 494.416 21.309 34.152 82.715 304.332 393.683 236.476 176.313 111.881 150.183 3.992.835
Absoluut 9.670 9.668 -684.052 -1.307.118 -1.364.155 -1.289.941 -1.156.608 -1.089.724 -1.134.321 -1.196.714 -994.855 -925.421 -926.964,3
Procentueel 1,0% 1,0% -58,0% -98,4% -97,6% -94,0% -79,2% -73,5% -82,7% -87,2% -89,9% -86,0% -73,6%