Resultaten Schiphol 2021

Resultaten Schiphol 2021

https://pixabay.com/nl/photos/schiphol-airport-gate-vliegveld-5270039/
Inkomende buitenlandse passagiers
Inkomende buitenlandse passagiers
                          Schiphol 
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
passagiers absoluut 104.452 70.423 87.138 107.951 160.262 271.393 586.130 784.023 674.349 788.488 601.512 503.317 4.739.438
  104.452 70.423 87.138 107.951 160.262 271.393 586.130 784.023 674.349 788.488 601.512 503.317 4.739.438
Absoluut -889.246 -923.254 -407.278 86.642 126.110 188.678 281.798 390.340 437.873 612.175 489.631 353.134 62.216,9
Procentueel -89,5% -92,9% -82,4% 406,6% 369,3% 228,1% 92,6% 99,2% 185,2% 347,2% 437,6% 235,1% 18,7%